HyperLink Senin için kırmızı ne demek.. Bizim için hayat demek.. Bir torba umut bağışlamaya ne dersin ??
 
 • Alo Gıda 174
 • ARABULUCULUK
 • Kaçak Ürün Alma
 • Ekmeğini İsraf Etme
 • Kosgeb
 • Dumansız Hava Sahası
 • Su Hayattır
Haberler / Makaleler

2017 Yılı İdari Para Cezaları...

 

4733 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI ve DİĞER İDARİ YAPTIRIMLAR

(2017 yılı için belirlenmiş yeniden değerleme oranına göre güncellenmiş idari para cezaları)

Madde

Eylem

İdari Para Cezası

01/01/2017’den itibaren (TL)

Uygulayacak Birim


8/5-a

Bu Kanun veya ilgili mevzuat gereğince Kurum tarafından istenilen ticari faaliyetlerini gösterir satış veya faaliyet raporlarını veya bilgi, belge ve numuneleri yazılı uyarıya rağmen belirlenen süre içinde vermeyenlere, yanlış veya yanıltıcı bilgi veya belge verenlere, gerekli tesis ve yerleri incelemeye açmayanlara

Ellibin Türk Lirasından ikiyüzellibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası

91.907-459.547

TAPDK8/5-b

Üreticiden satın aldıkları tütünleri satış merkezlerine veya Kuruma tescil ettirmeyenlere, yazılı sözleşme yapma tarihine uymayanlara, işleme açılış ve kapanışları ile tütün stoklarını ve tütün depolarını süresi içinde bildirmeyenlere, izinsiz standart dışı işleme yapanlara, bu Kanunda tütün eksperi unvanına sahip olanlar tarafından yapılması öngörülen işleri yetkisiz kişilere yaptıranlara, yazılı sözleşme esası veya açık artırma yöntemi ile yapılan alım satım kapsamındaki yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeyenler ile Kurumdan izin almadan bir yere mahsus tütün çeşidinin tohum veya fidelerini başka çeşitlere ayrılmış olan yerlere ekenler, dikenler veya bu amaçlarla taşıyanlar

 

Onbin Türk Lirasından ellibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası

18.337-91.907

TAPDK


8/5-c

İzin almadan veya güncelleme yapmadan, ana girdilerde veya ürün ambalajında değişiklik yaparak ürünleri piyasaya arz edenlere

Ellibin Türk Lirasından beşyüzbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası

91.907-918.390

TAPDK


8/5-d

Kurumdan izin almaksızın işleme veya üretim tesislerinde proje tadilat kapsamındaki işlemleri yapan, kurulu makinelerini ülke içerisinde kısmen veya tamamen aynı firma tarafından kurulan yeni veya eski bir fabrikaya nakleden, başka bir firmaya devreden ya da ülke dışına çıkaranlara veya bildirimde bulunmaksızın faaliyetini sona erdirenlere

 

Ellibin Türk Lirasından beşyüzbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası

91.907-918.390

TAPDK


8/5-e

Kurumdan izin almadan veya bildirimde bulunmadan dökme alkollü içkileri piyasaya arz eden, sevkiyatını yapan veya izin verilen yerlerden farklı yerlerde depolayanlara

İkiyüzbin Türk Lirası idarî para cezası

367.638

TAPDK


8/5-f

Kurumdan belge almamış kişilerden ürün alan veya bu kişilere ürün satan ya da belgesinde belirtilen işyeri dışında satış yapan toptan veya perakende tütün mamulü, etil alkol, metanol veya alkollü içki satıcıları ya da açık içki satıcılarına

Bin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası

1.833-18.377
(Ayrıca mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı)

Mahalli Mülki Amir


8/5-g

Kurumdan satış belgesi almadan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin toptan satışını yapanlara

Ellibin Türk Lirası idarî para cezası

91.907
(Ayrıca mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı)

Mahalli Mülki Amir

 
8/5-g

Kurumdan satış belgesi almadan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin perakende satışını yapanlara

Beşbin Türk Lirası idarî para cezası

9.186
(Ayrıca mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı)

Mahalli Mülki Amir

 
8/5-h

Kurumdan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara

Ellibin Türk Lirası idarî para cezası

 

91.907
(Ayrıca mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı)

Mahalli Mülki Amir


8/5-ı

Kurumdan uygunluk belgesi almadan enfiye, çiğneme, nargile tütünü veya yaprak sigara kâğıdı ya da makaron üretenler ile satan veya satışa arz edenlere,

 Beşbin Türk Lirası idarî para cezası

 

9.186
(Ayrıca mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı)

Mahalli Mülki Amir


8/5-j

Yetkili olmadıkları halde, açık olarak içki satışı veya sunumu yapanlar ile satışa sunulan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri arz ambalajlarını bozmak veya bunları bölmek suretiyle satanlara

Bin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası

 

1.833-18.377
(Ayrıca mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı)

Mahalli Mülki Amir

8/5-k

Tütün mamulleri veya alkollü içkilerin tüketicilere satışını; internet, televizyon, faks ve telefon gibi elektronik ticaret araçları ya da posta ile sipariş yöntemi kullanarak yapmak üzere satış sistemi kuran veya faaliyette bulunanlara

Yirmibin Türk Lirasından yüzbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası

 (Ek ikinci cümle: 13/2/2011-6111/175 md.) Satışın internet ortamında yapılması halinde, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda öngörülen usullere göre erişimin engellenmesine karar verilir ve bu karar hakkında da anılan Kanun hükümleri uygulanır.

36.758-183.817
Ayrıca;

Satışın internet ortamında yapılması halinde, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda öngörülen usullere göre erişimin engellenmesine karar verilir ve bu karar hakkında da anılan Kanun hükümleri uygulanır.

TAPDK

 

BTK

 

 
8/5-l

Tütün mamulleri veya alkollü içkileri satış yerlerindeki raf veya standlara, her türlü teşhir ünitesine, reklam ve tanıtımına ilişkin mevzuata ve Kurum düzenlemelerine aykırılık oluşturacak veya herhangi bir firmaya üstünlük sağlayacak şekilde yerleştirenlere

 

Otuzbin Türk Lirası idarî para cezası

55.142

TAPDK


8/5-m

Tütün mamulleri veya alkollü içkilerin kullanımını ve satışını özendirici veya teşvik edici kampanya, promosyon, reklam ve tanıtım yapılmasını önlemek amacıyla Kurum tarafından bu Kanun uyarınca yapılan düzenlemelere aykırı hareket edenlere

Otuzbin Türk Lirası idarî para cezası

55.142

TAPDK


8/5-n

Tütün mamulleri veya alkollü içkileri; otomatik satış makinesi ile satanlara veya bahis oynatmak veya ödül vermek gibi yollarla verenlere, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde

Ellibin Türk Lirasından ikiyüzellibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası

91.907-459.547

TAPDK

8/5-o

Ticari amaçla sarmalık kıyılmış tütün üretenler ile satan veya satışa arz edenlere ürettikleri, sattıkları veya satışa arz ettikleri tütünün;

50 kilograma kadar (50 kilogram dâhil) olması halinde 250 TL.

369

Mahalli Mülki Amir

50 kilogramdan 100 kilograma kadar (100 kilogram dâhil) olması halinde 500 TL.

742

100 kilogramdan 250 kilograma kadar (250 kilogram dâhil) olması halinde 1.500 TL.

2.232

250 kilogramdan 500 kilograma kadar (500 kilogram dâhil) olması halinde 3.000 TL.

4.469

500 kilogramdan fazla olması halinde 5.000 TL.

7.453

 

(Ayrıca mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı)


 

4250 SAYILI İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN 

İDARİ PARA CEZALARI ve DİĞER İDARİ YAPTIRIMLAR

(2017 yılı için belirlenmiş yeniden değerleme oranına göre güncellenmiş idari para cezaları)

Madde

Eylem

Yaptırımlar (TL)

(2017 yılı için)

Uygulayacak Birim

7/1(a)

(6 ncı madde birinci fıkra)

Alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı yapılamaz. Bu ürünlerin kullanılmasını ve satışını özendiren veya teşvik eden kampanya, promosyon ve etkinlik yapılamaz. Ancak, münhasıran alkollü içkilerin uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik ihtisas fuarları ile bilimsel yayın ve faaliyetler düzenlenebilir. Alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe ürünlerinin marka, amblem ya da işaretlerini kullanarak destek olamazlar. Açık alkollü içki satışı yapmaya ilişkin izin belgesi olan işletmelerde servis amaçlı materyallerde marka, amblem ve logo kullanılabilir. Televizyonlarda yayınlanan dizi, film ve müzik kliplerinde alkollü içkileri özendirici görüntülere yer verilemez.

 

Belirtilen yasakların her birine aykırı hareket edenlere ve ilgili işletme sahiplerine

 

6.271 - 250.900

 

TAPDK

RTÜK7/1(a)

(6 ncı madde ikinci fıkra)

Alkollü içkileri üretenler, ithal edenler ve pazarlayanlar her ne amaçla olursa olsun, teşvik, hediye, eşantiyon, promosyon veya bedelsiz olarak alkollü içki dağıtamazlar.

 

Belirtilen yasakların her birine aykırı hareket edenlere ve ilgili işletme sahiplerine

 

6.271 - 250.900

 

TAPDK

7/1(b)

(6 ncı madde üçüncü fıkra)

Alkollü içkiler, tüketilmek veya beraberinde götürülmek üzere on sekiz yaşını doldurmamış kişilere satılamaz veya sunulamaz.

Belirtilen yasaklara aykırı hareket edenlere

 

12.543-627.250

 

Aykırı hareket edilmesi sonucunda çocuğun sağlığının tehlikeye sokulması hâlinde, fail hakkında ayrıca 5237 sayılı TCK’nın “Sağlık için tehlikeli madde temini” başlıklı 194 üncü maddesi hükmüne göre cezaya hükmolunur.

Mahalli Mülki Amir

7/1(b)

(6 ncı madde dördüncü fıkra)

On sekiz yaşını doldurmamış kişiler, alkollü içkilerin üretiminde, pazarlanmasında, satışında ve açık sunumunda istihdam edilemez. Yasal düzenlemeler uyarınca gerçekleştirilen eğitim amaçlı çalışmalar bu hükmün dışındadır.

 

Belirtilen yasaklara aykırı hareket edenlere

 

 

12.543 - 627.250

 

 

Mahalli Mülki Amir

 7/1(b)

(6 ncı madde altıncı fıkra)

Alkollü içkiler sunum izni verilen yerlerde açık olarak tüketilebilir ve bu yerlerde tesis sınırları dışında tüketilmek üzere alkollü içki satışı yapılamaz.

Belirtilen yasaklara aykırı hareket edenlere

 

12.543 - 627.250

 

Mahalli Mülki Amir

 

7/1(c)

(6 ncı madde yedinci fıkra)

Alkollü içkiler, işletme dışından görülecek şekilde perakende olarak satışa arz edilemez.

Belirtilen yasağa aykırı hareket edenlere

 

6.271 - 62.723

 

Mahalli Mülki Amir

 

7/1(ç)

(6 ncı madde sekizinci fıkra)

İhraç amaçlı üretilenler hariç olmak üzere, Türkiye’de üretilen veya ithal edilen alkollü içkilerin ambalajları üzerine, zararlarını belirten Türkçe yazılı uyarı mesajları konulur. Uyarı mesajları resim, şekil veya grafik biçimlerinde de olabilir. Uyarı mesajlarını taşımayan alkollü içkiler satışa arz edilemez, satılamaz. Uyarı mesajlarının şekli, boyutu ve içeriği Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak TAPDK tarafından belirlenir.

 

(6 ncı madde dokuzuncu fıkra)

Alkollü içkilerin marka, tanıtıcı ve ayırt edici hiçbir işareti, alkolsüz içki ve sair ürünlerde; alkolsüz içki ve sair ürünlerin marka, tanıtıcı ve ayırt edici hiçbir işareti de alkollü içkilerde kullanılamaz. Ancak, ihraç amaçlı üretilenlerde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

 

(6 ncı madde onuncu fıkra)

İhraç amaçlı üretilenler hariç olmak üzere, alkollü içki kategorisindeki ürünlerin işlenmesi sonucunda, elde edilen alkolsüz içkilerde; içeriğinde alkol kalmış içeceklerin ambalajları üzerine içerdiği alkol miktarı, alkol tamamen alınmış ise alkolün tamamen alındığı hususu tüketiciler tarafından kolaylıkla okunabilecek şekilde yazılır.

 

Belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen ve yasakları ihlal eden üretici ve ithalatçılara

 

125.449 TL’den aşağı olmamak üzere belirtilen yükümlülük ve yasaklara aykırı olarak piyasaya sürülen malların piyasa değeri kadar.

 

Kabahatin konusunu oluşturan ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar vermeye TAPDK yetkilidir.

TAPDK

 

7/1(d)

(6 ncı madde onbirinci fıkra)

Meskûn mahaller ve konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyollardaki ve devlet karayollarındaki yapı ve tesislerde alkollü içki satışına ve tüketimine izin verilmez. Öğrenci yurtları, sağlık hizmeti verilen yerler, spor müsabakası yapılan stadyum ve kapalı spor salonları, her türlü eğitim ve öğretim kurumları, kahvehane, kıraathane, pastane, bezik ve briç salonları ile akaryakıt istasyonlarının mağaza ve lokantalarında alkollü içkilerin satışı yapılamaz.

 

Belirtilen yasakları ihlal eden satıcılara

 

 

13.192 - 125.449

 

 

 

Mahalli Mülki Amir

 

7/1(e)

(6 ncı madde beşinci fıkra)

Alkollü içkiler, otomatik satış makineleri ile satılamaz, her nevi oyun makineleri veya farklı yöntemlerle oyun ve bahse konu edilemez. Bu ürünler basın ve yayın yoluyla tüketicilere satılamaz ve posta ile satış yöntemi kullanılarak gönderilemez. Alkollü içkiler, 22:00 ila 06:00 saatleri arasında perakende olarak satılamaz.

Belirtilen yasaklara aykırı hareket edenlere

 

4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (k) bendinde öngörülen idari para cezası verilir.36.758 - 183.817

 

TAPDK

RTÜK4207 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI ve DİĞER İDARİ YAPTIRIMLAR

 

(2017 yılı için belirlenmiş yeniden değerleme oranına göre güncellenmiş idari para cezaları)

 

 

Madde

 

 

Fiil

 

 

İdari Para Cezası

 

 

01/01/2017’den itibaren (TL)

 

 

Uygulayacak Birim

 

 

 5/1

 

 

 

Bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen alanlarda tütün ürünleri tüketenler 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesi hükmüne göre cezalandırılır.

 

 

 

Elli Türk Lirası

 

 

 

109

İlgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlisi

 

 


5/1


Bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenler, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesi hükümlerine göre cezalandırılır.


 

 

Elli Türk Lirası

 

 

109

(Ayrıca mahalli mülki amir tarafından, yasağın konusunu oluşturan her türlü eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.)

 

 

TAPDK

 

 

5/1

 

 

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin on ikinci fıkrasına, kamu hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında aykırı davranan kişilere ilgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlileri tarafından; özel hukuk kişilerine ait ve herkesin girebileceği binaların kapalı ve açık alanları ile sokak veya kamuya ait sair alanlarda aykırı davranan kişilere ise belediye zabıta görevlilerince para cezası verilir.

 

 


 

Elli Türk Lirası


Meydana gelen çevre kirliliğinin ilgili kişi tarafından derhal giderilmesi hâlinde idari para cezasına karar verilmeyebilir.


 

 

 

65

 

 

 

 

İdari amirin yetkili kıldığı kamu görevlileri

ve

Belediye zabıta görevlileri


 

 

 
5/2

 

 

Bu Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendi hariç birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen yasakların uygulanması ve tedbirlerin alınması ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletme sorumlularına mahalli mülki amir tarafından idarî para cezası verilir.

 

 

 Bin Türk Lirasından Beşbin Türk Lirasına kadar


 

 

 

1.486-7.453

 

 

 

Mahalli Mülki Amir

 

 

 


5/3

 

 

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve  onbeşinci fıkralarındaki yasakların her birine aykırı hareket edenler,

 

 

Ellibin Türk Lirasından ikiyüzellibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası

 

 

 

91.907-459.547

(Ayrıca mahalli mülki amir tarafından, 3. Maddenin dördüncü fıkrasındaki yasağın konusunu oluşturan her türlü eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.)

 

 

TAPDK

 

 

5/4

 

 

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasındaki yasağa aykırı hareket edenler,

 

 

Yasağın görsel yayın yoluyla ihlal edilmesi hâlinde, yasağa aykırı yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşa ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir. İdari para cezası miktarı, on bin Türk lirasından az olamaz.

12.070 TL’den

az olamaz


 

 

RTÜK

 

 

5/5

 

 

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrasındaki yasağa aykırı hareket edenler,

 

 

Bin Türk Lirası idarî para cezası

1.486

 

 

 

Mahalli Mülki Amir

 

 5/7

 

 

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasındaki yasağa aykırı hareket edenler, mahalli mülki amir tarafından her bir kişiyle ilgili olarak bin Türk Lirası idarî para cezası ile cezalandırılır.

 

 

 

Bin Türk Lirası idarî para cezası

1.833

 

 

Mahalli Mülki Amir

 

 

5/10

 

 

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin ondördüncü fıkrasındaki ürünleri üretenler,

 

 

 

Yirmibin Türk Lirasından yüzbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası

29.819-149.108

(Ayrıca mahalli mülki amir tarafından, yasağın konusunu oluşturan her türlü eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.)

 

 

Mahalli Mülki Amir

 

 


5/11


Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki yükümlülüklerin her birine aykırı hareket edenler,


 

 

Bin Türk Lirası idarî para cezası

1.833

 

 

 

Mahalli Mülki Amir

 

 5/12

 

 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarındaki yükümlülüklerin her birine aykırı hareket eden üretici firmalar,

 

 

Bu yükümlülüklere aykırı olarak piyasaya sürülen malların piyasa değeri kadar idarî para cezası ile cezalandırılır. Ancak, verilecek idarî para cezasının miktarı ikiyüzellibin Türk Lirasından az olamaz.

459.547  TL’den  az olamaz

 

(Ayrıca mahalli mülki amir tarafından, 4. Maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarının konusunu oluşturan tütün ürünlerinin

mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.)


TAPDK

 

 5/14


 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrasındaki yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi halinde,


Aykırı hareket eden medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası verilir. İdari para cezası miktarı on bin Türk lirasından az olamaz.


 

12.070 TL’den

az olamazRTÜK 

 

 

5/15

 

 

 

Bu Kanunla kendilerine yüklenen görevleri yerine getirmeyen memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, ceza hukuku sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin hükümleri uygulanır.

5/16

 

 

 

Bu maddedeki cezaları gerektiren fiillerin bir yıllık dönemde tekerrürü halinde idari para cezası bir kat; ikici tekerrürü halinde iki kat artırılarak verilir. Aynı dönemdeki üçüncü tekerrürde de işyeri on günden bir aya kadar kapatılır.Geri


E-Posta:  
şifre:  
  şifremi Unuttum
Üye Olmak İstiyorum
 • SANAL POS
 • banka hesap
 • İzbakbay
 • ÖZEL ATA SAĞLIK HASTANESİ
 • ATAKALP
 • Sol Reklam Alanı
Copyright 2011 İzmir Bakkallar ve Bayiler Odası
Bu sitede kullanılan resim ve belgeler orijinal olup tüm hakları İzmir Bakkallar ve Bayiler Odası'na aittir.
kapat
Konut Projeleri web tasarım